Bibliografia Ecumenica Italiana

“En todo amar y servir”. I Gesuiti e l’ecumenismo

Autore: Vercruysse J.
Sta in: Quaderni di Studi Ecumenici 15
Luogo / Anno / Pagine: Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, Venezia, 2007, pp. 107-119